سه شنبه، ۷ آذر ۱۴۰۲
دستور جلسات و مصوبات کمیته موضوع ماده 76 در سال 1393
دهمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 93/01/18
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی (اعمال حکم موضوع ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار)

---

صدور بخشنامه‌ای به منظور تأکید بر رعایت و اجراء مفاد ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی معاون اول رئیس جمهور به کلیه دستگاه های اجرایی.
دستور جلسه (2): ابلاغ برگ تشخیص به کارفرمایان

---

الحاق ماده ای به آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات توسط سازمان تأمین اجتماعی به این شرح: «اعتراض کارفرما یا نماینده قانونی او در خصوص عدم ابلاغ برگ بدهی یا عدم رعایت مقررات ابلاغ در هیأت‌های تشخیص مطالبات قابل طرح بوده و خارج از نوبت رسیدگی می شود.»
دستور جلسه (3): رسیدگی به صورت مزد ارسال شده از سوی کارفرما

---

تصمیم گیری موکول به جلسه بعد شد.
دستور جلسه (4): عدم حضور کلیه اعضاء در هیأت‌های تشخیص مطالبات

---

ارجاع به کارگروه تأمین اجتماعی به منظور بررسی دقیق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تصمیم‌گیری موکول به جلسه بعد.
دستور جلسه (5): کیفیت اعلام بدهی

---

به دلیل اتمام وقت جلسه به موضوع رسیدگی نشد.
دستور جلسه (6): تخفیف پلکانی حق بیمه سهم کارفرما

---

به دلیل اتمام وقت جلسه به موضوع رسیدگی نشد.
دستور جلسه (7): شکایت از نحوه اجرای آراء هیأت‌های تشخیص مطالبات

---

به دلیل اتمام وقت جلسه به موضوع رسیدگی نشد.
دستور جلسه (8): ترکیب هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

---

به دلیل اتمام وقت جلسه به موضوع رسیدگی نشد.
یازدهمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 93/02/01
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
نقل از جلسه کمیته مورخ 93/01/18 [با عنوان دستورجلسه (3)]:
دستور جلسه (1): رسیدگی به صورت مزد ارسال شده از سوی کارفرما

ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی سازمان تأمین اجتماعی به کلیه شعب سازمان در مورد اجرای ماده 101 قانون تأمین اجتماعی به شرح ذیل: «سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف مدت شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ نماید. در غیر اینصورت، لیست ارسالی تأیید شده قلمداد می گردد.» همچنین ارائه رونوشت این بخشنامه به کمیته موضوع ماده 76.
نقل از جلسه کمیته مورخ 93/01/18 [با عنوان دستورجلسه(4)]:
دستور جلسه (2): عدم حضور کلیه اعضاء در هیأت‌های تشخیص مطالبات

صدور بخشنامه از سوی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تأکید سازمان به حضور کلیه اعضاء هیأت‌های تشخیص مطالبات، اعم از بدوی و تجدید نظر، به هنگام رسیدگی به اختلافات. در عین حال، این بخشنامه باید مقرر بدارد که پیش نویس تصمیمات هیأت‌های مزبور به امضاء کلیه اعضاء برسد.
دستور جلسه (3): درخواست توقف فوری اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاح آن

تصمیم بر این شد که نمایندگان سه قوه از رؤسای قوا درخواست توقف فوری اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بنمایند تا مراتب در جلسه سران سه قوه مطرح و مطمح تصمیم واقع شود.
دوازدهمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 93/02/15
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): کیفیت اعلام بدهی

مقرر شد، به منظور تسهیل حصول آگاهی از اطلاعات حق بیمه، سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای شش ماهه دوم سال جاری اقدام به پیاده‌سازی و راه‌اندازی سیستم اینترنتی برای امکان پذیر نمودن "رؤیت صورت نحوه محاسبات بدهی و جریان نحوه شکل گیری مطالبات آن سازمان از مؤدیان حق بیمه" بنمایند، بطوری که تا پایان سال جاری قابلیت کامل بهره ‌برداری از آن ایجاد گردد.
دستور جلسه (2): محدودیت روش‌های پرداخت حق بیمه

با توجه به اینکه برابر اعلام سازمان تأمین اجتماعی، در زمینه بهینه سازی روش های پرداخت حق بیمه، توسعه سامانه های اینترنتی در چارچوب تکالیف مقرر در برنامه پنجم توسعه به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک در دستور کار سازمان قرار دارد، معذالک دریافت وجوه حق بیمه در قالب چک بانکی توسط شعب سازمان تا برقراری کامل نظام الکترونیکی کماکان استمرار یابد، اما بکارگیری نظام پرداخت از طریق درگاه اینترنتی بانک ها و همچنین نظام پرداخت از طریق شبکه شتاب توسط کارفرمایان، مورد توصیه می باشد.
دستور جلسه (3): تخفیف پلکانی حق بیمه سهم کارفرما

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی قائل به اجرای بند (و) ذیل ماده 80 قانون برنامه پنجم بودند. علیهذا، برای تبیین مراتب و ایجاد وحدت رویه و تسهیل فرایند بهره گیری از تسهیلات موسوم به "تخفیف پلکانی" موضوع تبصره (4) ماده (4) آیین‌نامه اجرایی بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم، از صدور دستوری اداری شماره 5000/93/142 مورخ 1393/2/15 خبر دادند و تصویر آن را نیز فی المجلس ارائه نمودند.
دستور جلسه (4): شکایت از نحوه اجرای آراء هیأت‌های تشخیص مطالبات

مقرر گردید سازمان تأمین اجتماعی از طریق صدور بخشنامه ای امر اعمال بازرسی نسبت به شکایات راجع به عملیات اجرایی آراء قطعی هیأت‌های تشخیص مطالبات سازمان را به بازرس ویژه مدیر عامل محول نماید و بازخورد این اقدامات را تا شش ماه دیگر گزارش کرده تا چنانچه افاقه ننمود، قضیه مجدداً در کمیته مطمح رسیدگی واقع شود.
سیزدهمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 93/03/12
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): بررسی تعارضات مفاد بخشنامه 14/7 جدید درآمد شماره 1000/91/1741 مورخ 1391/3/1 سازمان تأمین اجتماعی با ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب 1391

تصمیم در خصوص موضوع به جلسه مورخ 93/03/26 موکول گردید.
دستور جلسه (2): بررسی تعارضات بخشنامه‌14جدید درآمد مورخ 1380/5/6 و بخشنامه 14/5 جدید درآمد شماره 5204/118543 مورخ 1383/11/18 سازمان تأمین اجتماعی با ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب 1391

به دلیل اتمام وقت جلسه به موضوع رسیدگی نشد.
دستور جلسه (3): ثبتِ تأسیس و فعالیت مخالف قوانین شرکت ها و مؤسسات ایرانی و خارجی با عناوین مشابه و موهوم نام اتاق ها و پرداختن به فعالیت های مشابه با آنها

به دلیل اتمام وقت جلسه به موضوع رسیدگی نشد.
چهاردهمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 93/03/26
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1):بررسی تعارضات مفاد بخشنامه 14/7 جدید درآمد شماره 1000/91/1741 مورخ 1391/3/1 سازمان تأمین اجتماعی با ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب 1391

مقرر شد نمایندگان رؤسای سه قوه استفساریه ماده 14 قانون مزبور را از مجلس شورای اسلامی درخواست نمایند. بدین معنی که مصداق قراردادهای اجتماعی که از سوی سازمان تأمین اجتماعی محل شبهه است معین گردد و از سوی دیگر نیز آیین‌نامه اجرایی ماده قانون مزبور با عنایت به پیشنهاد نماینده رئیس جمهور در کمیته و با لحاظ نظرات دبیرخانه و با همکاری سازمان تأمین اجتماعی مطابق با تصمیم کمیته توأماً به نحو مقتضی تهیه و از سوی مرجع ذی صلاح تصویب گردد.
دستور جلسه (2):بررسی تعارضات بخشنامه ‌14 جدید درآمد مورخ 1380/5/6 و بخشنامه 14/5 جدید درآمد شماره 5204/118543 مورخ 1383/11/18 سازمان تأمین اجتماعی با ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب 1391

به شرح تصمیم دستور جلسه (1)
پانزدهمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 93/05/20
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1):ثبتِ تأسیس و فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی و ثبت و فعالیت نمایندگی‌ها و شعب شرکت‌ها و مؤسسات خارجی تحت عنوان اتاق مشترک بازرگانی و مشابه آن که از اتاق ایران تحصیل مجوز تشکیل و فعالیت ننموده اند.

1. ارسال نامه‌ای از سوی دبیرخانه کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه خطاب به شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری از عملیات ثبت به شرح اعتراض مطروحه از سوی اتاق ایران در مناطق آزاد و پیگیری موضوع از طریق نمایندگان محترم دولت در کمیته ماده 76.

2. همچنین نامه ای خطاب به وزارت امور خارجه تهیه و ارسال نمایند تا اطلاع رسانی و اقدامات لازم در خصوص محدود شدن ارائه خدمات به اتاق ها، شوراها و کمیته های مشترک مورد تأیید اتاق ایران، به عمل بیاید.

دستور جلسه (2):اشکالات ناشی از مکانیزم‌های قانونی حاکم بر مقوله مشاغل سخت و زیان آور مبتنی بر احکام موضوع ماده 52 قانون کار و ماده 76 قانون تأمین اجتماعی و همچنین مقررات موضوع آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه (شرایط حین کار)

ظرف مهلت یک ماه سازمان تأمین اجتماعی موظف است پیشنهاد خود مبنی بر تنقیح قوانین و مقررات ناظر بر مقوله مشاغل سخت و زیان‌آور را با کسب نظر اتاق ایران و البته سایر مراجع ذی ربط، تهیه نموده و به کمیته موضوع ماده 76 ارائه نماید تا پس از بررسی و اتخاذ راهکار و تصمیم مقتضی، به دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، برای اتخاذ اقدام بایسته ارائه شود.
دستور جلسه (3):ارائه گزارش تحقق و پیگیری تصمیمات اتخاذی کمیته در خصوص موضوعات مربوط به حوزه تأمین اجتماعی

---

به دلیل اتمام وقت جلسه، به این موضوع پرداخته نشد.
شانزدهمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 93/06/03
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1):ارائه گزارش تحقق و پیگیری تصمیمات اتخاذی کمیته در خصوص موضوعات مربوط به حوزه تأمین اجتماعی

---

---
دستور جلسه (2):ادامه بحث راجع به کسر حق بیمه از مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع بند 3 بخشنامه شماره 206774 مورخ 92/12/23 (تبصره ذیل بند 2 دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی شماره 5020/92/12729 مورخ 92/12/28)

به دلیل اتمام وقت جلسه، به این موضوع پرداخته نشد.
دستور جلسه (3):عدم محدودیت زمانی در اِعمال بازرسی بازرسان سازمان تأمین اجتماعی از دفاتر و مدارک کارفرمایان

به دلیل اتمام وقت جلسه، به این موضوع پرداخته نشد.
دستور جلسه (4):اخذ تعهد از دارندگان کارت بازرگانی توسط سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اعمال بازرسی از دفاتر و مدارک آنان

به دلیل اتمام وقت جلسه، به این موضوع پرداخته نشد.
هفدهمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 93/06/31
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1):تغییرات زمان بندی جلسات کمیته

---

جدول زمان بندی برگزاری جلسات به شرح جدول اصلاح شده تغییر می‌یابد.
دستور جلسه (2):بررسی مراتب اعتراض انجمن صنفی CNG کشور نسبت به مغایرت اطلاعیه شماره 500/26337 مورخ 1393/2/14 صادره از سوی مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از حیث مغایرت با تصویب‌نامه هیأت وزیران شماره 13279/ت 5059 هـ، مورخ 1393/02/13.

با عنایت به اینکه مفاد تصویب‌نامه هیأت وزیران شماره 13279/ت 5059 هـ، مورخ 1393/02/13 با تصویب‌نامه بعدی آن هیأت می‌تواند تغییر بیابد، نمایندگان دولت در کمیته قضیه را از طریق دولت تعقیب خواهند نمود تا تصویب‌نامه لازم تهیه شود، ضمن اینکه شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی نیز امر را تعقیب بنماید. از جهت تقلیل قیمت سوخت CNG که مغایر تصویب‌نامه مورد بحث است نیز طرفین و دولت، قضیه را بین خودشان حل خواهند کرد. [نقل به مضمون]
دستور جلسه (3):بررسی مراتب اعتراض انجمن صنفی (CNG) نسبت به ترتیبات اخذ مالیات بر ارزش افزوده از جایگاه داران CNG

قاعدتاً پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در خصوص گاز CNG نیز باید مانند بنزین به عمل بیاید. نمایندگان دولت در کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه نیز موضوع را از این جهت پیگیری خواهند نمود. همچنین، دبیرخانه کمیته با استفاده از استدلالات مورد نظر کمیسیون انرژی اتاق ایران متنی را در خصوص توجیه مراتب عدم لزوم پرداخت جریمه ناشی از عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تهیه نماید تا جایگاه داران CNG بتوانند به آن استناد نمایند. [نقل به مضمون]
هجدهمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 93/08/26
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1):بررسی مشکلات بوجود آمده برای صاحبان کسب و کار (علی الخصوص پیمانکاران و مهندسان مشاور) ناشی از پرداخت نقدی مالیات بر ارزش افزوده در فروش‌های مدت‌دار یا ارائه خدمات موضوع ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17

مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگانی از سوی سازمان امور مالیاتی، پیمانکاران و مهندسان مشاور و نماینده ویژه آقای دکتر آخوندی تشکیل گردد و پس از بررسی و کارشناسی دستور جلسه مزبور، نتیجه در جلسه آتی کمیته مورخ 93/09/10 منعکس گردد.
دستور جلسه (2):بررسی مراتب اعتراض نسبت به میزان جرایم مالیات بر ارزش افزوده

نوزدهمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 93/09/24
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1):ارائه گزارش در خصوص نتایج حاصله از جلسه برگزار شده کارگروه مورخ 93/08/28 موضوع مصوبه جلسه ماقبل کمیته، در خصوص مراتب مشکلات بوجود آمده برای صاحبان کسب و کار (علی الخصوص پیمانکاران و مهندسان مشاور) ناشی از پرداخت نقدی مالیات بر ارزش افزوده در فروش های مدت دار یا ارائه خدمات موضوع ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17

---

مقرر شد متن لازم در دو بخش:

1- اصلاح رویه موجود در خصوص ماده 11 قانون یادشده در بالا و

2- در نظر گرفتن مراتب پیشنهاد دبیرخانه در این باره در متن لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده -که هم اکنون در دست تدوین است- از سوی دبیرخانه کمیته برای انعکاس مراتب به ریاست جمهور تهیه شده و نظر سازمان امور مالیاتی را هم در این باب جویا شوند و کمیته نیز قضیه را به استحضار سران سه قوه برساند.

دستور جلسه (2):بررسی مراتب پیشنهاد مبنی بر جایگزینی سیستم أخذ مالیات بر تناژ به جای سیستم أخذ مالیات بر درآمد در صنعت حمل و نقل دریایی

تصویب نشد.
دستور جلسه (3):بررسی پیشنهاد مبنی بر تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372 به فعالیت شناورهای ثبت شده در آن مناطق در حوزه آب‌های آزاد

به دلیل اتمام وقت جلسه به موضوع پرداخته نشد.
بیستمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 93/10/08
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1):بررسی پیشنهاد مبنی بر تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372 به فعالیت شناورهای ثبت شده در آن مناطق در حوزه آب های آزاد [نقل از جلسه کمیته مورخ 93/09/24]

مقرر گردید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جلساتی را به منظور بررسی مشکلات حوزه صنعت حمل و نقل دریایی، با حضور سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، گمرک و کمیسیون‌ تخصصی ذی ربط برگزار نماید و نتایج حاصله را ظرف یکماه به کمیته اعلام نماید.
دستور جلسه (2):بررسی مراتب پیشنهاد در خصوص اصلاح تبصره 6 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 (الحاقی سال 1386) دایر بر جایگزینی درآمد مشمول مالیات قطعی به جای درآمد مشمول مالیات ابرازی به عنوان مأخذ اعمال 25% تخفیف مالیاتی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهایی تعاونی سهامی عام

تصویب نشد.
بیست و یکمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 93/10/22
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1):تغییر ساعات برگزاری جلسات کمیته تا پایان سال جاری

---

تصمیم بر این شد که تا پایان سال جلسات مطابق تقویم جاری برگزار شود.
دستور جلسه (2):بررسی پیشنهاد مبنی بر اصلاح مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 84/09/02 و مواد 5 و 15 قانون توسعه ابزار و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مصوب 88/09/25 (اصلاح مکانیزم قانونی حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه) و همچنین رفع مشکلات موجود در این خصوص به منظور بهبود هرچه بیشتر فرایند قانونی

---

ضرورت دو مرحله ای شدن رسیدگی ماهوی به اختلافات موضوع مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 84/09/02 و مواد 5 و 15 قانون توسعه ابزار و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مصوب 88/09/25، بدین معنی که هیأت تجدیدنظر داوری بازار اوراق بهادار –با ترکیبی از همان جنسِ هیأت داوری فعلی و با تعداد اعضاء مناسب- احراز گردید. افزون بر این، برخورداری هیأت داوری از ترتیبات رسیدگی مشخص به منظور تبیین و تسهیل فرایند رسیدگی و تضمین هر‌چه بیشتر استیفاء حق دادخواهی متداعیین نیز ضروری دانسته شد. از این رو، مقرر گردید دبیرخانه کمیته جلسه ای را با حضور نمایندگانی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس اوراق بهادار برگزار نماید تا بررسی تفصیلی در خصوص مراتب یاد شده و همچنین مشکلات و ایرادات موجود از نظر اجرای آرای هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد و مراتب در دستور جلسه آتی کمیته مطرح و مطمح بررسی قرار گیرد.
بیست و دومین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 93/11/20
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1):بررسی مراتب اعتراض نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مضاعف توسط پیمانکاران مهندسی و ساخت (EPC) در تأمین کالاهای خارجی

نظر به اینکه، فرایند جاری اخذ مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بخش «تأمین کالای خارجی» موضوع قراردادهای مهندسی، تأمین، ساخت (EPC) - در مواردی که یک طرف قرارداد (کارفرما) دستگاه اجرایی است- گاه به گاه، اخذِ مضاعفِ مالیات بر ارزش افزوده را در پی دارد و با عنایت به مباحث مطروحه در جلسه و همچنین بررسی های دبیرخانه متبوع که اشکال امر را ناشی از درخور نبودن چرخه تعلق مالیات بر ارزش افزوده در این نوع قراردادها تلقی می نماید، از این رو، راهکار پیشنهادی کمیته این است که مراتب از سوی دبیرخانه به هیأت محترم دولت منعکس شود که فرایند و چرخه درخور و شایسته ای در این زمینه طراحی و تدوین گردد، تا ملاک عمل سازمان امور مالیاتی کشور قرار بگیرد.
دستور جلسه (2):ارائه گزارش در خصوص نتایج حاصله از برگزاری جلسه کارگروه بررسی مشکلات مربوط به فرایند اجراء آراء هیأت داوری بورس اوراق بهادار (دررعایت مصوبه کمیته مورخ 93/10/22)

ادامه بررسی دستور جلسه دوم به جلسه آتی کمیته موکول و به پیشنهاد جناب آقای دکتر آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی، مقرر گردید دبیرخانه مطالعه تطبیقی در خصوص نظام حل اختلاف (داوری اجباری) بازار بورس و اوراق و بهادار به عمل آورده و در جلسه آینده کمیته ارائه نماید.
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.