پنج شنبه، ۱۰ آذر ۱۴۰۱
دستور جلسات و مصوبات کمیته حمایت از کسب و کار در سال 1401
هشتاد و چهارمین جلسه کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1401/03/30
دستورجلسه شرح دستور مصوبات خبر جلسه اقدامات و نتایج
دستور جلسه (1): بررسی امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی

مقرر شد کارگروه دموراژ با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در محل اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا در ارتباط با قاعده‌گذاری و تفاهم دستگاه‌های مرتبط در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری نماید:
 • مرجع تایید کننده وقوع دموراژ
 • تعیین میزان دموراژ
 • مکانیزم تخصیص ارز برای تامین هزینه دموراژ
 • نرخ محاسبه دموراژ به صورت ارزی
 • پیش بینی سرفصل هزینه دموراژ در سامانه جامع تجارت
 • تعیین اسناد و مدارک مورد نیاز مودیان برای پذیرش هزینه دموراژ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
 • تعیین تکلیف پذیرش مبالغ پرداختی بابت هزینه های دموراژ در سنوات قبل (از سال 97 به بعد) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
همچنین گزارش عملکرد کارگروه مذکور می بایست در جلسات آتی کمیته حمایت از کسب و کار ارائه شود.

1- ارسال مصوبات کمیته حمایت از کسب و کار به اعضا طی نامه شماره 10/1/2602/ص مورخ 1401/03/31

2- دریافت دعوتنامه جهت برگزاری کارگروه توسط کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران طی نامه شماره 50/2763/ص مورخ 1401/04/05

3- دریافت مصوبات جلسه مورخ 1401/05/10 کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران به شماره 6167/2/50/د مورخ 15/05/1401مورخ 1401/07/17

4- پیگیری در هشتاد و ششمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1401/06/28

دستور جلسه (2): بررسی چگونگی اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده در سازمان بورس

با توجه به ابهامات موجود و عدم شفافیت مصوبه شماره 58841 مورخ 1397/04/26 شورای هماهنگی اقتصادی دولت و بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 ا موضوع نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده در سازمان بورس، مقرر شد:

 • دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار از شورای هماهنگی اقتصادی دولت در ارتباط با تفسیر دقیق مصوبه شماره 58841 مورخ 1397/04/26 در خصوص مواردی نظیر سنوات مورد پذیرش سودهای تقسیم نشده شرکت، مهلت ثبت و آگهی افزایش سرمایه و سال مورد نظر استفاده از مشوق مذکور استعلام نماید.
 • دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار از مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 در خصوص مواردی نظیر سنوات مورد پذیرش سودهای تقسیم نشده شرکت، مهلت ثبت و آگهی افزایش سرمایه و سال مورد نظر استفاده از مشوق مذکور استعلام نماید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیته نیز همکاری لازم جهت پیگیری موضوع و تسریع در دریافت پاسخ استعلام از مجلس را خواهند نمود.

1- ارسال مصوبات کمیته حمایت از کسب و کار به اعضا طی نامه شماره 10/1/2602/ص مورخ 1401/03/31

2- استعلام نظر از معاون اقتصادی رئیس جمهور به شماره 10/1/2903/ص مورخ 1401/04/08

3- استعلام نظر از مجلس شورای اسلامی جهت پیگیری مصوبه کمیته به شماره 10/1/3130/ص مورخ 14/04/1401

4- معاون اقتصادی رئیس جمهور پیرو نامه ارسالی دبیرخانه از معاونت حقوقی رئیس جمهور طی نامه شماره 92508 مورخ 1401/05/31 درخواست نظر کرده و سپس اظهارنظر معاونت حقوقی رئیس جمهور به شماره 33489/125678 مورخ 1401/07/17 را به دبیرخانه ارسال کرده است.

هشتاد و پنجمین جلسه کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1401/06/07
دستورجلسه شرح دستور مصوبات خبر جلسه اقدامات و نتایج
دستور جلسه (1): پیگیری تشکیل و راه اندازی نهادهای تنظیم گر توسط شورای رقابت (حوزه بازیافت، صنعت برق و صنعت پتروشیمی)

با عنایت به تاخیر دولت در ارسال اساسنامه نهادهای تنظیم گر به مجلس در مهلت مقرر قانونی، مقرر شد از هیأت دولت درخواست شود ظرف مدت دو ماه لوایح پیشنهادی مرتبط با سه نهاد تنظیم گر حوزه صنعت برق، پسماند و صنعت پتروشیمی را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و نتیجه آن در جلسات آتی کمیته حمایت از کسب و کار ارائه و پیگیری گردد.

1- ارسال مصوبات کمیته حمایت از کسب و کار به اعضا طی نامه شماره 10/1/5232/ص مورخ 1401/06/19

2- ارسال نامه به ریاست جمهوری مبنی بر تسریع در تنظیم و ارسال لوایح تشکیل سه نهاد تنظیم‌گر به مجلس شورای اسلامی به شماره 10/1/5721/ص مورخ 1401/06/29

3- دریافت نامه ارسالی رئیس دفتر رئیس جمهور به دبیر هیأت دولت به شماره 116220 مورخ 1401/07/02

دستور جلسه (2): بررسی نحوه اجرای حکم ماده 6 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی و بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401

 1. با توجه به بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 که وظیفه تعیین فهرست مواد اولیه و قطعات و کالاهای با قابلیت بازیافت بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، مقرر شد به سازمان محیط زیست پیشنهاد شود "با تشکیل کمیته‌ای به مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی ایران، فهرست مواد اولیه و قطعات و کالاهای با قابلیت بازیافت در قانون بودجه سنواتی بازنگری شود."

  همچنین با توجه به بررسی ها و استعلامات حقوقی قبلی انجام شده، در کمیته مذکور "ابتدای زنجیره بازیافت" جهت شناسایی مدنظر باشد و کد تعرفه ماخذ یک در هزار برای مواد اولیه، قطعات و کالاهای وارداتی مشمول جهت تعیین فهرست مشمولین قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی و تایید اشخاصی که از پرداخت عوارض یادشده معاف هستند (راسا یا از طریق انعقاد قرارداد با واحدهای بازیافت مجاز به بازیافت مواد و کالای موضوع احکام فوق مبادرت ورزیده اند)، احصاء گردد و به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.

 2. با توجه به آنکه طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، مقرر شد از مجلس درخواست شود تا نمایندگان سه اتاق را در جلسات کمیته و کمیسیون مربوطه دعوت نمایند و نظرات بخش خصوصی را در تصویب قانون مذکور مورد نظر و بررسی قرار دهند.

1- ارسال مصوبات کمیته حمایت از کسب و کار به اعضا طی نامه شماره 10/1/5232/ص مورخ 1401/06/19

2- ارسال نامه پیگیری مصوبه 85 کمیته به سازمان حفاظت از محیط زیست به شماره 10/1/7523/ص مورخ 1401/08/22

دستور جلسه (3): بررسی نحوه اجرای حکم ماده 5 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی

با عنایت به توافق با معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، مقرر شد چند نمونه از پرونده های موردی اعضای اتحادیه صنایع بازیافت ایران که در استفاده از ظرفیت ماده 5 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی در ممیزی مالیاتی دچار چالش شده اند، در معاونت حقوقی سازمان مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تشخیص به همه گیر بودن این مشکل، موضوع با صدور بخشنامه وحدت رویه توسط سازمان مرتفع گردد.

ارسال مصوبات کمیته حمایت از کسب و کار به اعضا طی نامه شماره 10/1/5232/ص مورخ 1401/06/19

هشتاد و ششمین جلسه کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1401/06/28
دستورجلسه شرح دستور مصوبات خبر جلسه اقدامات و نتایج
پیش از دستور: پیگیری مصوبه هشتاد و چهارمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1401/03/30 با موضوع امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی

مقرر گردید پیشنهادات تدوین شده توسط دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار، به صورت مستقل به اعضای کمیته حمایت از کسب و کار، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین سازمان امور مالیاتی ارسال شود تا برای پس از دریافت اظهار نظر ایشان، جمعبندی موضوع در جلسات آتی کمیته صورت پذیرد.

1- ارسال مصوبات کمیته حمایت از کسب و کار به اعضا طی نامه شماره 10/1/5796/ص مورخ 1401/06/30

2- ارسال نامه به اعضای کمیته، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر درخواست بررسی پیشنهاد کمیته به 10/1/6051/ص مورخ 1401/10/07

دستور جلسه (1): درخواست بازگشت ضوابط مربوط به بازگشت واحد های تولیدی یا وثایق تملک شده به مالک قبلی در دستورالعمل های بانکی(اقاله)

با توجه به فرآیند بررسی موضوع اقاله توسط شورای هماهنگی بانک ها و فعالیت این شورا در تدوین دستورالعمل بازگشت واحد های تولیدی یا وثایق تملک شده به مالک قبلی، مقرر شد هماهنگی لازم بین شورای مذکور، بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین اتاق ایران جهت بررسی تمامی ابعاد موضوع صورت پذیرد تا پیشنهاد جدید مبنی بر اصلاح قانون و یا درخواست اصلاح دستورالعمل های مربوطه توسط شورای پول و اعتبار تدوین شود.

1- ارسال مصوبات کمیته حمایت از کسب و کار به اعضا طی نامه شماره 10/1/5796/ص مورخ 1401/06/30

2- ارسال نامه پیگیری مصوبه به شوراهای هماهنگی بانک‌های دولتی به شماره 27/7558/د مورخ 1401/08/23

دستور جلسه (2): بررسی دریافت سود مرکب تسهیلات توسط بانک ها و عقد قرارداد صوری بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری

به علت ضیق وقت به جلسه بعدی موکول شد. ---
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.