چهارشنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
دستور العمل تشکیل و اداره جلسات کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه
تهیه کننده: دبیرخانه کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه تاریخ تصویب: 1391/12/14

در اجرای ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه به شرح متن ذیل ، دستور العمل تشکیل و اداره جلسات کمیته مذکور در ماده ، بدین شرح تصویب شد.

ماده 76 : اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور ، نسبت به شناسایی قوانین ، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام نماید و با نظر خواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها بطور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارائه دهد . کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهاد های ارائه شده راه کارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.

تبصره 1- گزارش های موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم ، خلاء قانونی ، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی ، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود است.

تبصره 2- کمیته یک نسخه از همه گزارش های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفتگوی موضوع ماده (75) این قانون ارسال می نماید.

الف - ارکان
 • 1. سازمان اجرای ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه دارای دو رکن است که کلیات وظائف و اختیارات هر رکن مطابق با این دستور العمل و نیز تصمیمات اعضای کمیته در جلسه می باشد :
  • 1-1. کمیته
  • 2-1. دبیرخانه ماده 76
 • 2. کمیته مرکب از شش نفر ، نمایندگان روسای قوای سه گانه می باشد که به منظور بررسی پیشنهاد دبیرخانه و ارائه راهکار جهت تحقق تصمیمات متخذه و پیگیری آن مطابق با این دستور العمل تشکیل می گردد.
 • 3. عضویت در کمیته قائم به شخص حقیقی معرفی شده از سوی روسای قوای سه گانه می باشد.
 • 4. دبیرخانه ماده 76 ، تحت نظر دبیر نسبت به شناسایی و جمع آوری نظرات تشکل های اقتصادی و انجام امور کارشناسی در موضوعات مربوطه اقدام و براساس اولویت ، پیشنهادهای خود را به کمیته ارسال می نماید.
 • 5. رییس کمیته از بین نمایندگان روسای قوای سه گانه بنحو گردشی ( هرسال یک قوه از قوای سه گانه ) برای مدت یکسال از طریق قرعه انتخاب می شود.
 • 6. دبیر، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می باشد.
ب - تشکیل جلسه
 • 1. جلسات عادی کمیته به صورت حداقل ماهی یک بار در محل دبیرخانه تشکیل می شود.
 • 2. با پیشنهاد هریک از اعضای کمیته یا دبیر و موافقت رییس، می توان جلسات را به صورت فوق العاده برگزار نمود.
 • 3. جلسات عادی و نیز فوق العاده براساس دعوتنامه ای که متضمن ذکر دستور جلسه و روز و ساعت جلسه می باشد از سوی دبیر حداقل پنج روز قبل از موعد، برای اعضای کمیته ارسال می شود.
 • 4. همراه دعوتنامه گزارش ( های ) دبیرخانه ماده 76، راجع به دستور جلسه باید برای اعضای کمیته ارسال شود.
پ - اداره جلسه
 • 1. جلسات از سوی رییس کمیته و در غیاب وی از سوی دبیر، اداره می شود.
 • 2. جلسه با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء، رسمیت می یابد .
 • 3. موضوعات دستور جلسه از سوی دبیر کمیته مطرح و اعضا در خصوص هر موضوع تبادل نظر و اتخاذ تصمیم می‌نمایند.
 • 4. تصمیمات اتخاذ شده در کمیته، باید متضمن راهکار اجرایی و مسئول حسن اجرا و حتی المقدور دارای بازه زمانی انجام آن باشد.
 • 5. تصمیمات کمیته با اکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمیت می یابد.
 • 6. مشروح مذاکرات و نیز تصمیمات جلسه کاملاً مستند و سوابق آن در دبیرخانه نگهداری می شود.
 • 7. سخنگوی کمیته ، دبیر می باشد. تصمیمات جلسه و گزارش های دبیرخانه و گزارش های کمیته بنحو مقتضی توسط دبیر به اطلاع عموم می رسد.
ت – امور محتوایی
 • 1. دبیرخانه، پیشنهاداتی را که واجد هر یک از اوصاف زیر باشد، اعم ازآنکه نتیجه مطالعات دبیرخانه باشد و یا از تشکل‌های اقتصادی واصل شده باشد، با اولویت در دستور کار کمیته قرار می دهد:
  • قوانین یا مقرراتی که معطل و مستلزم اجرا باشد
  • موضوع در دستور کار مجلس یا دولت باشد
  • از احکام قانون اصل 44 قانون اساسی یا برنامه پنجم توسعه باشد
  • به کاهش پرونده های قضایی و یا کاهش زمان رسیدگی پرونده در مراجع قضایی منجر شود
 • 2. در هر موضوع کارشناس دبیرخانه یا کارشناس مدعو بدواً گزارش دبیرخانه را ارائه و حسب مورد اعضای کمیته و عندالاقتضاء کارشناسان مدعو در موضوع تبادل نظر خواهند کرد. با پشنهاد اعضای کمیته و یا دبیر نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط به جلسه دعوت می شوند.
 • 3. کمیته با هدف راهبری موضوعات و رسیدگی موارد بیشتر می تواند ، جهت تعمیق مطالب و یا اخذ نظرات کارشناسی دستگاه اجرایی ذیربط ، موضوع را جهت کارشناسی به کارگروه کارشناسان منتخب تحت نظر دبیرخانه ارجاع دهد. در این صورت ، کمیته باید بازه زمانی انجام کارشناسی را مشخص نماید.
 • 4. در تهیه گزارش موضوع کارشناسی در دستگاه های ذیربط، اعضای کمیته می بایست همکاری لازم را با دبیرخانه بنمایند.
 • 5. کمیته می بایست، راه کار اجرای پیشنهادهای خود را تعیین و به قوه ذیربط ارجاع می نماید.
ث - پیگیری
 • 1. تصمیمات کمیته برای روسای قوای سه گانه، شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفت و گوی دولت – بخش خصوصی ارسال می شود.
 • 2. به منظور تحقق تصمیمات متخذه، نمایندگان هریک از قوای سه گانه حسب مورد مصوبات کمیته را در مجلس، دولت یا دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه پیگیری خواهند نمود.
 • 3. دبیرخانه مکلف است، بنحو مستمر، گزارش تحقق و یپگیری تصمیمات کمیته را در ابتدای هر جلسه به کمیته ارائه نماید.

دستور العمل مشتمل بر پنج بخش و بیست و پنج بند در جلسه روز دوشنبه مورخ 1391/12/14 به تصویب کمیته رسید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.