سه شنبه، ۷ آذر ۱۴۰۲
وظایف دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار موضوع بند(ب) ماده12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برگرفته از دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات
تهیه کننده: دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار تاریخ تصویب: 1396/02/11

با عنایت به دستور العمل تشکیل و اداره جلسات کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور وظایف و اختیارات دبیرخانه کمیته مذکور به شرح زیر می باشد:

بند4 بخش الف-«دبیرخانه ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ، تحت نظر دبیر نسبت به شناسایی و جمع آوری نظرات تشکل های اقتصادی و انجام امور کارشناسی در موضوعات مربوطه اقدام و براساس اولویت ، پیشنهادهای خود را به کمیته ارسال می نماید.»

بند 1 بخش ب-«جلسات عادی کمیته به صورت حداقل ماهی یک بار در محل دبیرخانه تشکیل می شود.»

بند4 بخش ب-«همراه دعوتنامه گزارش ( های ) دبیرخانه ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ، راجع به دستور جلسه باید برای اعضای کمیته ارسال شود.»

بند6 بخش پ-«مشروح مذاکرات و نیز تصمیمات جلسه کاملاً مستند و سوابق آن در دبیرخانه نگهداری می شود.»

بند1 بخش ت-«دبیرخانه، پیشنهاداتی را که واجد هر یک از اوصاف زیر باشد، اعم ازآنکه نتیجه مطالعات دبیرخانه باشد و یا از تشکل‌های اقتصادی واصل شده باشد، با اولویت در دستور کار کمیته قرار می دهد:

  • قوانین یا مقرراتی که معطل و مستلزم اجرا باشد
  • موضوع در دستور کار مجلس یا دولت باشد
  • از احکام قانون اصل 44 قانون اساسی یا برنامه پنجم توسعه باشد
  • به کاهش پرونده های قضایی و یا کاهش زمان رسیدگی پرونده در مراجع قضایی منجر شود»

بند2 بخش ت-«در هر موضوع کارشناس دبیرخانه یا کارشناس مدعو بدواً گزارش دبیرخانه را ارائه و حسب مورد اعضای کمیته و عندالاقتضاء کارشناسان مدعو در موضوع تبادل نظر خواهند کرد. با پیشنهاد اعضای کمیته و یا دبیر نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط به جلسه دعوت می شوند.»

بند3 بخش ت-«کمیته با هدف راهبری موضوعات و رسیدگی موارد بیشتر می تواند، جهت تعمیق مطالب و یا اخذ نظرات کارشناسی دستگاه اجرایی ذیربط، موضوع را جهت کارشناسی به کارگروه کارشناسان منتخب تحت نظر دبیرخانه ارجاع دهد. در این صورت، کمیته باید بازه زمانی انجام کارشناسی را مشخص نماید.»

بند4 بخش ث-«دبیرخانه مکلف است، بنحو مستمر، گزارش تحقق و پیگیری تصمیمات کمیته را در ابتدای هر جلسه به کمیته ارائه نماید.»

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.