جمعه، ۴ اسفند ۱۴۰۲
دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات کمیته حمایت از کسب و کار موضوع بند(ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
تهیه کننده: دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار تاریخ تصویب: 1396/02/11

توضیح: در ویرایش جدید دستورالعمل کمیته، هر جایی که عنوان "کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه" به کار رفته بود، به عنوان "کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور" تغییر یافته است.

همچنین در مقایسه با ویرایش قبلی دستورالعمل، صرفاً دو ماده 1 و 5 به بند (ث) دستورالعمل اضافه شده است.

در اجرای بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به شرح متن ذیل ، دستور العمل تشکیل و اداره جلسات کمیته مذکور در ماده فوق، بدین شرح تصویب شد.

بند ب ماده 12 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور ، نسبت به شناسایی قوانین ، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در کشور اقدام نماید و با نظر خواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها بطور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارائه دهد . کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهاد های ارائه شده راهکار قانونی لازم را اتخاذ نماید.

تبصره 1- گزارش‌های موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت‎‌های موجود تهیه می‌شود.

تبصره 2- کمیته مذکور در این بند یک نسخه از همه گزارش های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفتگوی ارسال می‌کند.

تبصره 3- مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار می‌گیرد.

الف - ارکان
 • 1. سازمان اجرای ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دارای دو رکن است که کلیات وظائف و اختیارات هر رکن مطابق با این دستور العمل و نیز تصمیمات اعضای کمیته در جلسه می باشد :
  • 1-1. کمیته
  • 2-1. دبیرخانه ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
 • 2. کمیته مرکب از شش نفر ، نمایندگان روسای قوای سه گانه می باشد که به منظور بررسی پیشنهاد دبیرخانه و ارائه راهکار جهت تحقق تصمیمات متخذه و پیگیری آن مطابق با این دستور العمل تشکیل می گردد.
 • 3. عضویت در کمیته قائم به شخص حقیقی معرفی شده از سوی روسای قوای سه گانه می باشد.
 • 4. دبیرخانه ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ، تحت نظر دبیر نسبت به شناسایی و جمع آوری نظرات تشکل های اقتصادی و انجام امور کارشناسی در موضوعات مربوطه اقدام و براساس اولویت ، پیشنهادهای خود را به کمیته ارسال می نماید.
 • 5. رییس کمیته از بین نمایندگان روسای قوای سه گانه بنحو گردشی ( هرسال یک قوه از قوای سه گانه ) برای مدت یکسال از طریق قرعه انتخاب می شود.
 • 6. دبیر، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می باشد.
ب - تشکیل جلسه
 • 1. جلسات عادی کمیته به صورت حداقل ماهی یک بار در محل دبیرخانه تشکیل می شود.
 • 2. با پیشنهاد هریک از اعضای کمیته یا دبیر و موافقت رییس، می توان جلسات را به صورت فوق العاده برگزار نمود.
 • 3. جلسات عادی و نیز فوق العاده براساس دعوتنامه ای که متضمن ذکر دستور جلسه و روز و ساعت جلسه می باشد از سوی دبیر حداقل پنج روز قبل از موعد، برای اعضای کمیته ارسال می شود.
 • 4. همراه دعوتنامه گزارش ( های ) دبیرخانه ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ، راجع به دستور جلسه باید برای اعضای کمیته ارسال شود.
پ - اداره جلسه
 • 1. جلسات از سوی رییس کمیته و در غیاب وی از سوی دبیر، اداره می شود.
 • 2. جلسه با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء، رسمیت می یابد .
 • 3. موضوعات دستور جلسه از سوی دبیر کمیته مطرح و اعضا در خصوص هر موضوع تبادل نظر و اتخاذ تصمیم می‌نمایند.
 • 4. تصمیمات اتخاذ شده در کمیته، باید متضمن راهکار اجرایی و مسئول حسن اجرا و حتی المقدور دارای بازه زمانی انجام آن باشد.
 • 5. تصمیمات کمیته با اکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمیت می یابد.
 • 6. مشروح مذاکرات و نیز تصمیمات جلسه کاملاً مستند و سوابق آن در دبیرخانه نگهداری می شود.
 • 7. سخنگوی کمیته ، دبیر می باشد. تصمیمات جلسه و گزارش های دبیرخانه و گزارش های کمیته بنحو مقتضی توسط دبیر به اطلاع عموم می رسد.
ت – امور محتوایی
 • 1. دبیرخانه، پیشنهاداتی را که واجد هر یک از اوصاف زیر باشد، اعم ازآنکه نتیجه مطالعات دبیرخانه باشد و یا از تشکل‌های اقتصادی واصل شده باشد، با اولویت در دستور کار کمیته قرار می دهد:
  • قوانین یا مقرراتی که معطل و مستلزم اجرا باشد
  • موضوع در دستور کار مجلس یا دولت باشد
  • از احکام قانون اصل 44 قانون اساسی یا برنامه پنجم توسعه باشد
  • به کاهش پرونده های قضایی و یا کاهش زمان رسیدگی پرونده در مراجع قضایی منجر شود
 • 2. در هر موضوع کارشناس دبیرخانه یا کارشناس مدعو بدواً گزارش دبیرخانه را ارائه و حسب مورد اعضای کمیته و عندالاقتضاء کارشناسان مدعو در موضوع تبادل نظر خواهند کرد. با پشنهاد اعضای کمیته و یا دبیر نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط به جلسه دعوت می شوند.
 • 3. کمیته با هدف راهبری موضوعات و رسیدگی موارد بیشتر می تواند ، جهت تعمیق مطالب و یا اخذ نظرات کارشناسی دستگاه اجرایی ذیربط ، موضوع را جهت کارشناسی به کارگروه کارشناسان منتخب تحت نظر دبیرخانه ارجاع دهد. در این صورت ، کمیته باید بازه زمانی انجام کارشناسی را مشخص نماید.
 • 4. در تهیه گزارش موضوع کارشناسی در دستگاه های ذیربط، اعضای کمیته می بایست همکاری لازم را با دبیرخانه بنمایند.
 • 5. کمیته می بایست، راه کار اجرای پیشنهادهای خود را تعیین و به قوه ذیربط ارجاع می نماید.
ث - پیگیری
 • 1. تصمیمات و مصوبات جلسات کمیته می‌بایست توسط دبیرخانه کمیته برای هیئت وزیران ارسال شود تا ظرف مدت 30 روز کاری در دستور کار هیئت وزیران قرار گیرد. (بند اضافه شده جدید)
 • 2. تصمیمات کمیته برای روسای قوای سه گانه، شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفت و گوی دولت – بخش خصوصی ارسال می شود.
 • 3. به منظور تحقق تصمیمات متخذه، نمایندگان هریک از قوای سه گانه حسب مورد مصوبات کمیته را در مجلس، دولت یا دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه پیگیری خواهند نمود.
 • 4. دبیرخانه مکلف است، بنحو مستمر، گزارش تحقق و یپگیری تصمیمات کمیته را در ابتدای هر جلسه به کمیته ارائه نماید.
 • 5. گزارش حضور و عدم حضور اعضای کمیته از هر یک از قوای سه گانه، به صورت سه ماه یک بار توسط دبیرخانه کمیته برای رییس هر قوه ارسال می‌گردد. (بند اضافه شده جدید)

این دستور العمل مشتمل بر پنج بخش و بیست و هفت بند در جلسه روز دوشنبه مورخ 1396/02/11 به تصویب کمیته رسید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.