پنج شنبه، ۶ آبان ۱۴۰۰
شامل :
نوع اخبار :
نوع اخبار

بایگانی اخبار اخبار دبیرخانه در سال 1400

مهر(3)
شهریور(3)
مرداد(1)
تیر(3)
اردیبهشت(1)

بایگانی اخبار اخبار دبیرخانه در سال 1399

اسفند(4)
بهمن(2)
دی(1)
آذر(1)
مهر(3)
شهریور(1)
مرداد(1)
تیر(3)
خرداد(3)
اردیبهشت(1)
فروردین(1)

بایگانی اخبار اخبار دبیرخانه در سال 1398

اسفند(1)
بهمن(2)
آذر(2)
آبان(2)
مهر(2)
شهریور(2)
مرداد(5)
تیر(1)
خرداد(1)
اردیبهشت(1)

بایگانی اخبار اخبار دبیرخانه در سال 1397

اسفند(3)
بهمن(2)
دی(2)
آذر(1)
آبان(3)
مهر(1)
شهریور(4)
مرداد(3)
تیر(1)
خرداد(3)
اردیبهشت(5)

بایگانی اخبار اخبار دبیرخانه در سال 1396

اسفند(3)
بهمن(2)
دی(3)
آذر(4)
آبان(4)
مهر(2)
شهریور(1)
مرداد(1)
تیر(4)
خرداد(6)
اردیبهشت(4)
فروردین(2)

بایگانی اخبار اخبار دبیرخانه در سال 1395

اسفند(3)
بهمن(7)
دی(5)
آذر(4)
آبان(8)
مهر(6)
شهریور(6)
مرداد(6)
تیر(9)
خرداد(4)
اردیبهشت(5)
فروردین(3)

بایگانی اخبار اخبار دبیرخانه در سال 1394

اسفند(4)
بهمن(5)
دی(4)
آذر(1)
آبان(3)
مهر(4)
شهریور(2)
مرداد(2)
تیر(5)
خرداد(1)
اردیبهشت(2)

بایگانی اخبار اخبار دبیرخانه در سال 1393

اسفند(1)
بهمن(2)
خرداد(4)
اردیبهشت(3)

بایگانی اخبار اخبار دبیرخانه در سال 1392

اسفند(2)
بهمن(4)
دی(5)
آذر(3)
آبان(5)
مهر(3)
شهریور(2)
مرداد(2)
تیر(1)
خرداد(6)
اردیبهشت(2)
فروردین(2)

بایگانی اخبار اخبار دبیرخانه در سال 1391

اسفند(10)
بهمن(2)
دی(3)
آذر(12)
آبان(1)
مهر(6)
شهریور(10)
مرداد(4)
تیر(7)
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.