یکشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸
اخبار آذر 1391
عنوانتاریخ انتشار
برگزاری جلسه شورای راهبری ماده 76 ۲۶ آذر ۱۳۹۱
گزارش اجرایی شدن ماده 76 توسط دبیرخانه ارایه شد ۲۳ آذر ۱۳۹۱
نخستین ویرایش "فهرست تشکلهای اقتصادی" تهیه گردید ۲۳ آذر ۱۳۹۱
گزارش حوزه های مطالعاتی دبیرخانه ماده 76 منتشر شد ۲۳ آذر ۱۳۹۱
گزارش پیشنهاد اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط دبیرخانه ارائه شد ۲۳ آذر ۱۳۹۱
بازدید نمایندگان مجلس عضو کمیته 6 نفری ماده 76 از دبیرخانه ۲۰ آذر ۱۳۹۱
مدیریت امور حقوقی اتاق ایران به منظور تسهیل فعالیت های اقتصادی و ارتقای رتبه ایران در کسب و کار جهانی خواستار ابطال یا لغو بخشنامه شماره 165673/90 مورخ 13/9/1390 ریاست سازمان ثبت شد. ۱۸ آذر ۱۳۹۱
نخستین گزارش نظرات تشکل های اقتصادی توسط دبیرخانه ماده 76 منتشر شد. ۱۵ آذر ۱۳۹۱
پیش نویس دستورالعمل نحوه رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی از سوی دبیرخانه ماده 76 ارائه شد. ۱۵ آذر ۱۳۹۱
گفتگو با آقای حسن هفده تن در ارتباط با موضوع فرهنگ کار ۱۵ آذر ۱۳۹۱
مصاحبه با دکتر حسین خنیفر در ارتباط با موضوع آموزش حرفه ای ۱۵ آذر ۱۳۹۱
مصاحبه با آقای دکترمرسل صدیق در ارتباط با امنیت اقتصادی ۷ آذر ۱۳۹۱
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.