جمعه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
جدول زمانبندی برگزاری جلسات کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال 1397 (مصوب جلسه کمیته مورخ 1397/01/27)
ردیف روز ماه تاریخ ساعت برگزاری
1 دوشنبه فروردین
1397/01/27 17 الی 19
2 اردیبهشت 1397/02/31
3 خرداد 1397/03/28
4 تیر 1397/04/25
5 مرداد 1397/05/29
6 شهریور 1397/06/26
7 مهر 1397/07/30
8 آبان 1397/08/28
9 آذر 1397/09/26
10 دی 1397/10/24
11 بهمن 1397/11/29
12 اسفند 1397/12/20
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.