پنج شنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
جدول زمانبندی برگزاری جلسات کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال 1396 (مصوب جلسه کمیته مورخ 1396/01/21)
ردیف روز ماه تاریخ ساعت برگزاری
1 دوشنبه فروردین
1396/01/21 16:30 الی 18:30
2 اردیبهشت 1396/02/11
3 خرداد 1396/03/08
4 تیر 1396/04/12
5 مرداد 1396/05/16
6 شهریور 1396/06/13
7 مهر 1396/07/17
8 آبان 1396/08/15
9 آذر 1396/09/13
10 دی 1396/10/11
11 بهمن 1396/11/16
12 اسفند 1396/12/14
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.