یکشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۷
دستور جلسات و مصوبات کمیته موضوع ماده 12 در سال 1397
شصتمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 97/01/27
دستورجلسه مصوبات
دستور جلسه (1): "ارائه گزارش عملکرد کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در سال 1396"

گزارش توسط علی چاغروند ارائه گردید.

دستور جلسه (2): "تصویب تقویم برگزاری جلسات کمیته ماده 12 و تعیین اولویت‌های کاری جلسات در سال جدید با عنایت به محورهای حمایت از کالای ایرانی و مبارزه با قاچاق کالا" تقویم برگزاری جلسات در شش ماهه نخست سال 97 به تصویب رسید که بر این اساس جلسات کمیته دوشنبه آخر هر ماه و ساعت 17 الی 19، برگزار خواهد شد.
دستور جلسه (3): "تعیین رییس جدید کمیته در سال 1397" کاظم دلخوش اباتری، نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیته، به عنوان رئیس دوره‌ای کمیته ماده 12 در سال 1397 انتخاب شد.
شصت و یکمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 97/02/31
دستورجلسه مصوبات
دستور جلسه (1): "بررسی مراتب پیشنهاد احیای شورای عالی تامین اجتماعی"

مقرر گردید:

دبیرخانه کمیته ماده 12 جلسه ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، سازمان تامین اجتماعی، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان برگزار نماید تا با بررسی رئوس نظرات ارائه شده در جلسه، تصمیم گیری نهایی در این خصوص انجام گیرد.

دستور جلسه (2): "بررسی مراتب اعتراض به عدم صدور مفاصاحساب و مطالبه جریمه فعالان بخش خصوصی درتخصیص اسناد خزانه اسلامی جهت پرداخت مطالبات تامین اجتماعی در کسورات حق بیمه"

مقرر گردید:

دبیرخانه کمیته ماده 12 طی نامه ای پیشنهادات مطروحه در جلسه را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال نماید تا این معاونت با بررسی حقوقی پیشنهادات ارائه شده، نظر خود را جهت تصمیم گیری نهایی به کمیته ماده 12 اعلام نماید.

شصت و دومین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 97/03/28
دستورجلسه مصوبات
دستور جلسه (1): "بررسی تغییر شرایط خوش حسابی مالیاتی به منظور معافیت از پرداخت مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به موجب دستورالعمل شماره 200/96/530 مورخ 1396/12/02 سازمان امور مالیاتی و مشکلات ایجاد شده خصوصا برای واردات کالاهای اساسی"

مقرر گردید:

به منظور رفع مشکلات ایجاد شده ناشی از ابلاغ دستورالعمل شماره 200/96/530 مورخ 1396/12/02 سازمان امور مالیاتی برای صاحبان کسب و کار (علی الخصوص واردکنندگان کالاهای اساسی) و تغییر شرایط دریافت گواهی خوش حسابی به منظور معافیت از پرداخت چهار درصد مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا و افزایش مدت زمان ارائه اظهارنامه از یک سال به سه سال، کارگروهی با مسئولیت گروه بازرگانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و با حضور نمایندگانی از هر سه اتاق (بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصناف و تعاون)، معاون فنی و امور گمرکی اتاق بازرگانی ایران، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران و معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی یا نمایندگان تام الاختیار ایشان و نماینده دبیرخانه کمیته ماده 12، ظرف مدت یک هفته در مرکز پژوهش های مجلس برگزار گردد؛ تصمیمات این کارگروه در سناریوهای مختلف تدوین و پس از تأیید اعضای کمیته بعنوان مصوبه کمیته قابل اجرا خواهد بود.

دستور جلسه (2): "بررسی مراتب اعتراض بیمه گذاران صندوق بیمه کشاورزی نسبت به عملکرد صندوق در ارزیابی و پرداخت غرامت"

مقرر گردید:

 1. در اجرای حکم بند ج تبصره 13 قانون بودجه 97 کل کشور، نامه ای با امضای رئیس کمیته ماده 12 به ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال گردد و تأکید گردد که اختصاص مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مصوب بودجه جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی و تقویت صندوق در شرایط فعلی و با وجود بدهی صندوق به بیمه گذاران ضروری است و درخواست تسریع اجرای حکم قانون مطرح گردد.
 2. پیشنهاد اصلاح حکم بند ج تبصره 13 قانون بودجه سال 1397 برای درج در قانون بودجه سال 1398، با عنایت به "شناسایی منابع درآمدی از محلی غیر از منابع "ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور"، طی نامه ای به امضای رئیس کمیته ماده 12 برای ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
 3. موضوع اجرای احکام قانونی موجود برای اجباری شدن بیمه کشاورزی از جمله ماده 32 قانون افزایش بهره‌وری بخش‌کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 و تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز در صورت لزوم، توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی گردد.
شصت و سومین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 97/05/29
دستورجلسه مصوبات
پیش از دستور: پیگیری مصوبه شصت و دومین نشست کمیته-بررسی تغییر شرایط خوش حسابی مالیاتی به منظور معافیت از پرداخت مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به موجب دستورالعمل شماره 200/96/530 مورخ 1397/12/02 سازمان امور مالیاتی و مشکلات ایجاد شده خصوصا برای واردات کالاهای اساسی
 1. مقرر گردید، معافیت کالاهای اساسی از پرداخت 4 درصد مالیات علی الحساب واردات که بنا به اظهار نماینده سازمان امور مالیاتی، مراتب آن توسط این سازمان طی نامه شماره 73081 مورخ 17/05/97 به تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی رسیده و به گمرکات ابلاغ شده است، هرچه سریعتر اجرایی شود.
 2. با توجه به نتیجه گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (منعکس شده در نامه شماره 13100-82/5967) مبنی بر عدم رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین بخشنامه شماره 200/95/516 مورخ 1395/06/15 و اصلاح آن طی بخشنامه 200/96/530 مورخ 1396/12/02 و همچنین وجود چالش هایی در اجرای بند الف نامه شماره 39593/و مورخ 1395/05/17 مقام عالی وزارت مبنی بر معافیت واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خطوط تولیدی دارای جواز تأسیس، مقررگردید:

  "اصلاح سریع و اساسی بخشنامه 200/96/530 مورخ 1396/12/02 با هدف رفع مشکلات موجود در رویه های اجرایی برای اعطای معافیت از پرداخت مالیات علی الحساب واردات قطعی در مبادی ورودی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و در همین راستا دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با همکاری دبیرخانه کمیته، اقدام به برگزاری کارگروه با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و نمایندگان بخش‌خصوصی نماید."

دستور جلسه (1): "بررسی اعتراضات فعالان بخش خصوصی نسبت به نحوه تخصیص بودجه خرید برق تجدیدپذیر، توسط سازمان برنامه و بودجه به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)"
 1. مقرر گردید، در جهت تعیین تکلیف باقیمانده اعتبار ساتبا در بودجه سال 1396، سازمان برنامه و بودجه به میزان معوقات، اعتبار هزینه ای در قالب اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر دو ساله از محل اعتبارات موضوع بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور تخصیص صادر نماید؛
 2. همچنین به منظور حل سریعتر مشکل نقدینگی سرمایه گذاران مقرر شد، خانم دکتر جنیدی، معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری امکان پرداخت نقدی از سوی سازمان برنامه و بودجه را پیگیری نمایند.
 3. مقرر گردید، تسریع پرداخت اعتبار ساتبا در بودجه سال 1397 و کاهش کسورات آن در اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، در دستورکار سازمان برنامه قرار گیرد.
 4. مقرر گردید، پیشنهاد "اختصاصی شدن درآمد ساتبا یا صد درصد تخصیص یافته شدن منابع عوارض برق و معافیت از کلیه کسورات تحت هر بند و تبصره و قانون موخر و مقدم دیگر" جهت درج در بودجه سال 1398 از سوی سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه انعکاس یابد، ضمنا در زمان ارسال لایحه به مجلس، این پیشنهاد مجددا در دستور بررسی کمیته قرار گیرد.
دستور جلسه (2): "بررسی پیشنهادات اصلاحی بخش خصوصی در مورد "اصلاح روش تعدیل نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر" موضوع ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (مصوبه شماره 153440 /ت 52375 مورخ 1394/11/14 هیأت وزیران)"

به دلیل کمبود وقت جلسه مطرح نشد.

دستور جلسه (3): "بررسی مراتب اعتراض اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای نسبت به عدم تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت با این اتحادیه در خصوص موضوع "نحوه ایجاد و راه اندازی شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرهای کشور و ادامه فعالیت آنها" و ابلاغیه شماره 60/70766 مورخ 1397/03/13 مقام وزارت"

مقرر گردید، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با دریافت مستندات و مطالبات اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای طی نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئله را حل‌وفصل و نتیجه را به دبیرخانه کمیته ماده 12 اعلام نمایند.

 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.