چهارشنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
دستور جلسات و مصوبات کمیته موضوع ماده 12 در سال 1396
چهل و هشتمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 96/01/21
دستورجلسه مصوبات
دستور جلسه (1): "ارائه گزارش عملکرد کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1395"

مقرر گردید:

  1. با توجه به دائمی شدن کمیته ماده 76 در قانون جدید احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نام این کمیته به "کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" تغییر یابد.
  2. پیش نویس دستورالعمل جدید کمیته مطابق با قانون جدید آن، توسط دبیرخانه تهیه و جهت تصویب در صحن جلسه آتی کمیته ارائه گردد.
دستور جلسه (2): "بررسی میزان اجرای مصوبات کمیته و برخی مصوبات اجرانشده" مقرر گردید مصوبات اجرانشده کمیته در سال 1395جهت بررسی به رییس کمیته ارجاع شود تا در صورت نیاز و در جهت استفاده از ظرفیت قانونی جدید مبنی بر طرح مصوبات کمیته ظرف مدت 30 روز در هیئت وزیران، در جلسات آتی کمیته مطرح گردند.
دستور جلسه (3): "تعیین رییس جدید کمیته در سال 1396" به جلسه آتی موکول گردید.
دستور جلسه (4): "تصویب تقویم برگزاری جلسات در سال 1396" مقرر گردید جلسات کمیته ماهی یک‌بار در دوشنبه میانی هرماه و در نیمه اول سال از ساعت 16:30 الی 18:30 برگزار شود و در صورت نیاز جلسه فوق العاده خارج از تقویم تشکیل گردد.
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.