چهارشنبه، ۷ تیر ۱۳۹۶
دستور جلسات و مصوبات کمیته موضوع ماده 12 در سال 1396
چهل و هشتمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 96/01/21
دستورجلسه مصوبات
دستور جلسه (1): "ارائه گزارش عملکرد کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1395"

مقرر گردید:

  1. با توجه به دائمی شدن کمیته ماده 76 در قانون جدید احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نام این کمیته به "کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" تغییر یابد.
  2. پیش نویس دستورالعمل جدید کمیته مطابق با قانون جدید آن، توسط دبیرخانه تهیه و جهت تصویب در صحن جلسه آتی کمیته ارائه گردد.
دستور جلسه (2): "بررسی میزان اجرای مصوبات کمیته و برخی مصوبات اجرانشده" مقرر گردید مصوبات اجرانشده کمیته در سال 1395جهت بررسی به رییس کمیته ارجاع شود تا در صورت نیاز و در جهت استفاده از ظرفیت قانونی جدید مبنی بر طرح مصوبات کمیته ظرف مدت 30 روز در هیئت وزیران، در جلسات آتی کمیته مطرح گردند.
دستور جلسه (3): "تعیین رییس جدید کمیته در سال 1396" به جلسه آتی موکول گردید.
دستور جلسه (4): "تصویب تقویم برگزاری جلسات در سال 1396" مقرر گردید جلسات کمیته ماهی یک‌بار در دوشنبه میانی هرماه و در نیمه اول سال از ساعت 16:30 الی 18:30 برگزار شود و در صورت نیاز جلسه فوق العاده خارج از تقویم تشکیل گردد.
چهل و نهمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 96/02/11
دستورجلسه مصوبات
دستور جلسه (1): "بررسی دلایل عدم اجرای حکم ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، با موضوع: "نحوه اعمال وجه التزام و جبران خسارات ناشی از قطع خدمات گاز، برق و مخابرات در متن قراردادهای منعقده میان شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات و مشترکین بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی" مقرر گردید شرکت های ارائه دهنده خدمات گاز، برق و مخابرات مذکور در متن ماده 25، دبیرخانه کمیته را از آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای حکم ماده مزبور مطلع نموده و مستندات و نمونه قراردادهای جدید را در اختیار دبیرخانه قرار دهند. همچنین نمایندگان این شرکت ها در جلساتی که برای بررسی موضوع توسط دبیرخانه برگزار می‌گردد شرکت نمایند و دبیرخانه کمیته ماده 12، گزارش پایش اجرای حکم ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در جلسات آتی کمیته ارائه نماید.
دستور جلسه (2): "بررسی پیشنهاد معافیت ماشین‌آلات و تجهیرات خطوط تولیدی موضوع بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی از پرداخت کارمزد خدمات استاندارد" مقرر گردید، پیشنهاد دبیرخانه کمیته ماده 12 مبنی بر "معافیت کلیه ماشین‌آلات و تجهیرات مورد استفاده در خطوط تولیدی موضوع بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی که با کد تعرفه های مختلف وارد می شوند، از پرداخت کارمزد تعرفه خدمات استاندارد" از سوی دبیرخانه کمیته، جهت تصویب به شورایعالی استاندارد ابلاغ گردد.
دستور جلسه (3): "بررسی مراتب اصلاح دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات کمیته، متعاقب حکم ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور" دستورالعمل جدید کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.
پنجاهمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 96/03/08
دستورجلسه مصوبات
پیش از دستور: "انتخاب دوره ای رییس کمیته" نظر به اینکه حسب دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات کمیته 12 "رییس کمیته از بین نمایندگان رؤسای قوای سه گانه به نحو گردشی (هر سال یک قوه از قوای سه گانه) برای مدت یکسال از انتخاب می شود"، طبق قرعه کشی انجام شده در سال گذشته بین قوای سه گانه، ریاست دوره ای کمیته در سال 1396 بر عهده احدی از نمایندگان قوه قضائیه است. لذا ریاست کمیته در سال جاری به جناب آقای دکتر نوروز کهزادی، معاون قوه قضائیه منتقل گردید.
دستور جلسه (1): "بررسی مراتب اعتراض به معیار تشخیص توان مالی پیمانکاران در رتبه بندی شرکت های پیمانکاری"

مقرر گردید:

  1. پیشنهاد اصلاح آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب 1381 به هیئت وزیران ارائه گردد، به نحوی که در صورت تفاوت اقلام اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی حسابرسی شده، در تعیین گردش مالی، توان مالی جاری و توان بلند مدت شرکت ها، ترازنامه و حساب سود و زیان مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها (که از طریق سامانه الکترونیکی در اختیار دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه کشور قرار می گیرد) معیار رتبه بندی شرکت ها باشد.
  2. به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد گردد با بررسی ظرفیت های آن سازمان، فرم اظهار نامه مالیاتی را به نحوی اصلاح نماید تا بدهی بلند مدت نیز به عنوان یک مولفه در آن ذکر شود.
دستور جلسه (2): "بررسی مراتب پیشنهاد اصلاح و بازنگری آیین نامه بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1384"

مقرر گردید:

پیشنهادات دبیرخانه کمیته ماده 12 در خصوص اصلاح و بازنگری آیین نامه بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات بعد از کسب نظرات اعضای محترم کمیته ماده 12 ظرف مدت یک هفته، در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد.

 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.