چهارشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
جدول زمانبندی برگزاری جلسات کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال 1398 (مصوب جلسه کمیته مورخ 1398/02/09)
ردیف روز ماه تاریخ ساعت برگزاری
1 دوشنبه فروردین
--- 18 الی 20
2 اردیبهشت 1398/02/09
3 خرداد 1398/03/27
4 تیر 1398/04/31
5 مرداد 1398/05/28
6 شهریور 1398/06/25
7 مهر 1398/07/29
8 آبان 1398/08/27
9 آذر 1398/09/25
10 دی 1398/10/30
11 بهمن 1398/11/28
12 اسفند 1398/12/19
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.